Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Vergifnis

Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie.

Die emosioneel dieperwonde persoon se letsels in die onderbewussyn sal moeilik verdwyn maar die seer daarvan kan wel genees deur die oortreder vry te spreek via vergifnis.

Dit verg soms baie geduld, tyd en gebed om die verontregte persoon te begelei tot bevryding van bitterheid, haat, onvergewensgesindheid en ingrypende emosionele ontwrigting.

DIE RAMP VAN GEBREK AAN VERGIFNIS

Gebrek aan vergewensgesindheid baar ‘n vergeldingsdrang wat die verontregte persoon totaal pre-okkupeer en op die pad na selfvernietiging laat afstuur. Om met die skuldige te wil afreken, moet ‘n mens nog laer as sy vlak daal, terwyl vergifnis jou ver bokant hom verhef. Omdat wraak nie deur God aan die mens toevertrou is nie, boomerang dit sonder uitsondering. Dit is voorwaar die nutteloosste wapen ter wêreld. Dit verwoes die wreker terwyl dit die vyand se oortreding beklemtoon en versterk. Dit lei tot ‘n afwaartse wenteltrap van wrewel en meedoënlose weerwraak, wat almal betrokke magteloos in wanhoop laat versink.

Nog ‘n uiters skadelik gevolg van gebrek aan vergewensgesindheid is ‘n groeiende haat in die binneste wat vinnig versprei en alle ander emosies besmet. Dit vreet aan die mens se siel, maak hom fisies siek; dit verander vertroue in agterdog en barmhartigheid in bytende kritiek. Korom, DIT IS SELFVERNIETIGEND.

Wanneer bitterheid gekoester word verlam dit die denke, siel en gees en versteen alle rede en emosie. Twyfel en pessimisme kry die oorhand. Bitterheid is ‘n diggeslote kringloop van herhalende, selfgesentreerde pyn wat ongelooflike hoeveelheid energie en geesteskrag verteer; terwyl dit absoluut nutteloos is.

Gebrek aan vergewensgesindheid vernietig dus menseverhoudinge, dit verbrokkel jou persoonlikheid en is strydig met die basiese waardes van enige geloofsoortuiging.

Seker die skadelikste gevolg is God se voorbehoud dat jou sonde nie vergewe word as jy nie bereid is om te vergewe nie (Matt 6:14, 15). As ons egter vergewe, aanvaar en liefhet, vergewe God daagliks ook ons oortredinge. Sy vergifnis bied ons die vryheid om kreatief te lewe en lief te hê. God se vergifnis skenk ons ook die vermoë om sewentig maal sewe keer te vergewe.

WAT IS VERGEWENSGESINDHEID?

VERGIFNIS IS ‘N PROSES WAT BEGIN IN JOU GEDAGTES, DAARNA DIE EMOSIE AKTIVEER, WAT DIE WIL MOET INSPIREER OM ‘N BESLUIT TE NEEM. DIE OOMBLIK WANNEER DIE WILBESLUIT GENEEM IS, TREE DIE VRYMAKENDE KRAG VAN God in werking. Die kind van God moet aangemoedig word tot daaglikse en onmiddellike vergifnis, dit bewaar die vrede van God in sy hart en verseker ‘n goeie gesindheid teenoor sy mendemens.

Wanneer onvoorwaardelike vergifnis ‘n leefwyse word deur ‘n voorgaade vrywillige wilsbesluit daartoe, ervaar jy ‘n innerlike vryheid en verlighting van jou gees, wat moeilik is om in woorde te omskryf. Met so ‘n bereidheid tot totale vergifnis is daar geen plek in die hart vir bitterheid nie (Heb 12:15).

Om iemand waarlik te vergewe impliseer dat sy “record” by jou skoon is en dat die verantwoordelikheid vir straf op die oortreding aan God oorgelaat word. Vergifnis maak dit vir albei partye moontik om dieselfde openheid teenoor mekaar te hê nadat die een verontreg was, as wat daar tussen hulle was, voordat die een teen die ander oortree het.

Volkome vergifnis bewerk dus ‘n eerlike versoening met en onvoorwaardelike aanvaarding van die oortreder – dit vereis twee mense wat mekaar vrywillig onmoet in vernuwende berou en verlossing. Dit vra selfverloëning en opoffering ter wille van ‘n herstelde verhouding.

Egte vergifnis is die onderlinge erkenning en aanvaarding dat die ander se berou opreg is en die verwagting dat gesonde verhoudings weer gevestig kan word.

Die Geesvervulde gelowige se belangrikse besorgdheid is nie sy seerkry of die onregverdigheid daarvan nie, of dat die ander persoon moet regmaak wat hy verkeerd gedoen het nie, MAAR DAT EK DIE REGTE GESINDHEID EN OPTREDE SAL Hê IN MY TERUGREAKSIE.

Die Christen wat opregte vergifnis in sy hart ervaar en dit prakties uitleef, sal ‘n blymoedige mens wees, ongeag hoe groot die oortreding van die ander persoon teenoor hom is. Deur vergifnis word die kliënt ‘n medewerker van God in die oortreder se lewe – deurdat hy die liefde, aanvaardign en vrymakende vergewingsgesindheid van God, deur die daad van vergifnis ervaar. Heelhartige vergifnis beteken dat ‘n groter sorg en liefde teenoor die oortreder geopenbaar word na die oortreding, as daarvoor. So kan seerkry deur andere, konstruktief benut word as ‘n geleentheid om Jesus se leifde aan die oortreder te demonstreer.

Diepgaande vergifnis word nie deur kitsoplossings verkry nie – dit is gewoonlik metodes van ontvlugting, vermyding of ontkenning EN NIE VAN VERGIFNIS NIE. Heelhartige vergifnis neem tyd en verloop in opeenvolgende stappe:

  1. Begin om liefdevol uit te reik na die oortreder, erken sy waardigheid en kosbaarheid en kies om selfs dit wat onbegryplik is, te begryp.
  2. Laat die pynlike verlede agter, aanvaar dat die skuldige ook kan verander en sy rug keer op vorige gedragspatrone.
  3. begin werk aan die heropbou van die verhouding – dit is die werklike taak van vergifnis. Neem die pyn van kwetsing tussen julle in oënskou en aanvaar dat die ander se bedoeling ook opreg en eerlik is oppad na genesing en herstel van die verhouding.
  4. Stel jouself opnuut oop vir die toekoms – kanselleer alle woedende aansprake op vergelding vandag en in die toekoms. Aanvaar dat foute herhaal kan word omdat ons feilbaar is maar verseker mekaar van ‘n openhartige en eerlike voorneme en gesindheid, tot voordeel van jul verhouding.
  5. Herbevestig die verhouding – raak mekaar so diep as moontlik aan in die proses van vrystelling van pyn en vier die wedersydse besef en vreugde van die herstelde verhouding. So ‘n binding van hernude aanvaarding en wedersydse bevestiging daarvan stel beide in staat om nuwe betekenis in die verhouding te vind.

Die vergewensgesinde persoon weet dat hy ook vergifnis nodig het as hy in die regte verhouding tot God en sy medemens wil staan (Matt 18:21-35). Om te vergewe, te aanvaar, om ons verhoudings weer reg te stel, weer broers en susters te word, is nie ‘n kwessie van woorde nie. Dit is dade, handeling en gebare van liefde. Dit vereis onvoorwaardelike anvaarding en genoeg omgee vir die ander se seer ervaring, asook onderlinge liefdesdade wat na vergifnis, spontaan uit liefdevolle gedrag voortvloei.

Liefdevolle vergifnis is nie ‘n strategie in eie belang nie. Dit is ‘n leefwyse volgens Jesus se voorbeeld en ons volg dit, nie omdat dit vir ons veiliger is nie, maar omdat dit moreel en volgens Skrifbeginsel reg is, dit is getrou aan die waardes wat volgens ons geloof ewig is.

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet